TJ ČSAD Plzeň

V Plzni dne 6.2.2024
Pozvánka na valnou hromadu TJ ČSAD Plzeň z.s.

Datum: 6.3.2024 v 19:30 hod
Místo: Restaurace Na Potravinách
Program jednání:
1) Zahájení – schválení programu, jednacího řádu
2) Volba komisí – mandátové a návrhové
3) Zprávy o činnostech a hospodaření TJ za rok 2023
4) Zpráva kontrolní komise
5) Návrh rozpočtu TJ na rok 2024
6) Schválení členských příspěvků
7) Diskuse k předneseným zprávám a návrhům
8) Zpráva mandátové komise
9) Volba předsedy TJ a členů výboru
10) Volba kontrolní komise
11) Zpráva návrhové komise – usnesení valné hromady
12) Ocenění dobrovolných cvičitelů
13) Občerstvení
14) Různé
15) Závěr

Jednací řád valné hromady TJ ČSAD Plzeň z.s.

1. Pracovní předsednictvo a řídící valné hromady
Pracovní předsednictvo pracuje dle schválených návrhů. Řídícího valné hromady pověřuje pracovní předsednictvo. Řídící valné hromady uděluje a odnímá slovo delegátům a podle rozhodnutí pracovního předsednictva provádí další úkony k zajištění průběhu valné hromady.

2. Delegáti a účastníci valné hromady
O záležitostech valné hromady jednají a o jejích závěrech rozhodují delegáti oddílů a odborů s hlasem rozhodujícím. Klíč ke stanovení počtu delegátů je určen podle počtu členů oddílů (celkový počet 24). Práva delegáta mají i členové výkonného výboru TJ a revizní komise TJ s výjimkou práva hlasovat, pokud současně nejsou delegáty za oddíl. Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhovat členy komisí, pracovního předsednictva a předkládat pracovnímu předsednictvu a komisím písemné či ústní návrhy, podněty a připomínky k předneseným návrhům. Delegát je povinen zúčastnit se hlasování valné hromady a dbát pokynů řídícího.

Počty delegátů jednotlivých oddílů:
Vodní turistika: 15
Moderní gymnastika: 6
Sport pro všechny: 3
Pozvánky rozešlou nebo předají osobně delegátům svých oddílů příslušní členové výkonného výboru TJ. ÚČAST NUTNÁ!!!

3. Komise valné hromady
Valná hromada volí mandátovou a návrhovou komisi. Každá komise má 3 členy volené z přítomných delegátů. Komise si volí předsedu, který přednáší zprávy a návrhy. Mandátová komise podává zprávu o počtu přítomných delegátů a zjišťuje, zda je valná hromada schopná usnášet se. Návrhová komise připravuje a předkládá návrh usnesení a dalších schvalovaných dokumentů.

4. Jednání valné hromady
Je možné zahájit, je-li přítomna nadpoloviční většina pozvaných delegátů. Dále se valná hromada řídí stanovami TJ ČSAD Plzeň z.s.

5. Usnesení valné hromady
O předložených návrzích usnesení rozhodují delegáti veřejným hlasováním. K přijetí usnesení valné hromady je potřeba souhlasu 3/5 většiny hlasů momentálně přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li v době hlasování přítomna nadpoloviční většina pozvaných delegátů.

6. Další ustanovení jednacího a volebního řádu jsou dána stanovami TJ ČSAD Plzeň z.s..
V Plzni 6.2.2024 Lubomír Ulč, člen výboru TJ, Jan Kolínek předseda TJ

Vodní turistika

Kdo jsme?
Jsme vodácký oddíl z Plzně. Máme zhruba 100 členů, přičemž aktivně nás jezdí na vodu asi tak 30. Slovem aktivně mám na mysli účast v soutěžích Českého poháru vodáků, návštěvu umělých kanálů, či občasné splouvání zahraničních řek obtížnosti WW-II až WW-V. (viz. plán akcí) Ostatní členové mezi nás občas zavítají svézt se za teplých odpolední na otevřence, nebo když se v loděnici i mimo ni pořádá nějaká akcička, tak se také rádi zapojí.

Loděnice?
Loděnici máme na pravém břehu Radbuzy, mezi papírenskou lávkou a modrou ocelovou lávkou. Nebo jinak, loděnice stojí pod tržnicí na Mikulášském náměstí. Je zde klubovna, která je každému členovi plně k dispozici. V rámci zkulturňování okolí se nám podařilo vybudovat volejbalové hřiště a přeměnit starou lepírnu na pinkponkárnu. Dále plánujeme upravit posezení s udírničkou a průběžně budujeme dětské hřiště.

Mládež?
Sekci mládeže, která se věnuje vodnímu slalomu vede od roku 2012 Vašek Kraus. Stránky, které obsahují více informací naleznete zde.

Naše aktivity?
My již trošku odrostlejší se inspirujeme u našich mláďat. Zima posilovna a tělocvična (basket, volejbal, fotbal... ). Nesmím zapomenout na každoroční nácvik eskymáckých obratů v bazénu. V létě kajak na řekách nebo na nově zbudovaném playspotu u Kalikovského mlýna či míč venku u loděnice. Oproti mládeži máme program zpestřen o čtvrteční schůzování v hospodě Na potravinách v Radčické ulici. Konkrétní akce lze najít v plánu akcí na letošní rok.

Vybavení?
Oddíl má k dispozici 4 erární plastové kajaky (2xVaňha, Necky, Železný), jednu plastovou a jednu laminátovou deblovku, plovací vesty a špricdeky, které si mohou členové zapůjčit. Dále si členové mohou zapůjčit přívěsný vozík za auto na 8 lodí. Více info o půjčování.

Příspěvky?
Základní roční oddílové příspěvky jsou: dospělí 200,- Kč, dorost 90,- Kč, mládež 70,- Kč. Každý člen je přihlášen do Českého Svazu Kanoistů sekce Vodní turistiky. Detailní info o příspěvcích.

Kontakt?
Kontaktovat nás můžete tady.

Moderní gymnastika a Sport pro všechny

Přijďte mezi nás! Jsme oddíl moderních gymnastek a oddíl Sportu pro všechny (aerobik, posilování, protažení) s více než padesátiletou tradicí. Do cvičení se zapojují ženy a děti všeho věku, nejmladším cvičenkám je 6 let, nejstarší loni oslavila 90. narozeniny. Děti se hravou formou naučí základům moderní gymnastiky, cvičení na hudbu a seznámí se s gymnastickým načiním – míči, obručemi, stuhami.

Rozpis hodin: Ženy – Sport pro všechny – každé úterý 19 – 20 hodin Děti – moderní gymnastika – pondělí a úterý 18 – 19 hodin (2. a 3. třída ZŠ), středa 18 – 19 (4. a 5. třída ZŠ) a 19 – 20 hodin (6. a další).

Cvičíme v tělocvičnách 21. ZŠ, Slovanská alej 13, vchod zprava.

Těšíme se na Vás!

Podporuje nás Plzeň UMO3

UMO 3

Podporuje nás Sportovní Plzeň

Sportovni Plzen